คลังเอกสารความรู้
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่ - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: การจัดการความรู้ KM (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=62)
+--- คลังข้อมูล: การบริหารจัดการองค์การ (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=68)
+--- เรื่อง: การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่ (/showthread.php?tid=2429)การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่ - doa - 25-09-2020

          เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ และการตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ จะทำให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถพัฒนาองค์กรให้มีความแข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน