การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่
#1
          เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ และการตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ จะทำให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถพัฒนาองค์กรให้มีความแข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน


ไฟล์แนบ
.pdf   บทที่ 1 บทนำ.pdf (ขนาด: 297.58 KB / ดาวน์โหลด: 578)
.pdf   บทที่ 2 ความรู้ทางวิชาการ แนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.pdf (ขนาด: 1.18 MB / ดาวน์โหลด: 857)
.pdf   บทที่ 3 กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน.pdf (ขนาด: 862.72 KB / ดาวน์โหลด: 568)
.pdf   บทที่ 4 กรณีศึกษาประเด็นข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ.pdf (ขนาด: 630.06 KB / ดาวน์โหลด: 916)
.pdf   บทที่ 5 ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่.pdf (ขนาด: 328.36 KB / ดาวน์โหลด: 3,756)
ตอบกลับ