คลังเอกสารความรู้
คู่มือแนวปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: การจัดการความรู้ KM (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=62)
+--- คลังข้อมูล: การบริหารจัดการองค์การ (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=68)
+--- เรื่อง: คู่มือแนวปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน (/showthread.php?tid=2505)คู่มือแนวปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน - doa - 15-06-2023

คู่มือแนวปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
กล่มุตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร

          คู่มือการปฏิบัติงาน (KM) เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ “แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ” สามารถนำไปเป็นแนวทางในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงาน