คู่มือแนวปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
#1
คู่มือแนวปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
กล่มุตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร

          คู่มือการปฏิบัติงาน (KM) เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ “แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ” สามารถนำไปเป็นแนวทางในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงาน


ไฟล์แนบ
.pdf   2564คู่มือการเบิกจ่ายเงิน KM กตน (ฉบับแก้ไข).pdf (ขนาด: 570.14 KB / ดาวน์โหลด: 237)
ตอบกลับ