คู่มือศัตรูพริก
#1
พริกเป็นพืชผักเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่ใช้ในการ ประกอบอาหารโดยเฉพาะอาหารไทยและเป็นพืชส่งออกที่สำคัญทำรายได้เข้าสู่ประเทศอย่าง มาก อย่างไรก็ตาม การผลิตพริกให้มีคุณภาพ เกษตรกรจำเป็นต้องให้ความดูแลอย่างดี เนื่องจากมีปัญหาศัตรูพืชมากมายหลายชนิด ทั้ง แมลง ไร โรคพืช และวัชพืช บางชนิดมีการ ระบาดที่รุนแรง และบางชนิดเป็นศัตรูชนิดใหม่
      เอกสารวิชาการ “ศัตรูพริก” เล่มนี้ ได้รวบรวมชนิดของศัตรูพริกประเภทต่างๆ ทั้งแมลง ไร โรคพืช และวัชพืช ที่พบจากการสำรวจศัตรูพริกในแหล่งปลูกพริกที่สำคัญของ ประเทศไทยโดยนักวิชาการกลุ่มบริหารศัตรูพืช กลุ่มกีฏและสัตววิทยา และกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ และภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี


ไฟล์แนบ
.pdf   คู่มือศัตรูพริก.pdf (ขนาด: 43.16 MB / ดาวน์โหลด: 52,606)
ตอบกลับ