การจัดการศัตรูมังคุดเพื่อการส่งออก
#1
          ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกมังคุดรายใหญ่ที่สำคัญของโลก ตลาดส่งออกมังคุดผลสดที่สำคัญได้แก่ เวียดนาม จีนและฮ่องกง สำหรับมังคุดแช่แข็ง ได้แก่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง โดยมีประเทศคู่แข่งที่สำคัญคือ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันประเทศเวียดนำมนำเข้ำมังคุดไทยเพิ่มขึ้น และเป็นนายหน้ำส่งออกไปยังประเทศที่ 3 ได้แก่ จีน โดยใช้สิทธิการค้าชายแดน นอกจากนี้ ยังส่งออกมังคุดผลสดไปยังญี่ปุ่นโดยผ่านการอบไอน้ำ และอเมริกาโดยผ่ำนการฉายรังสี เพื่อกำจัดศัตรูพืชกักกัน


ไฟล์แนบ
.pdf   บทที่ 1 สถานการณ์การผลิตมังคุด และการส่งออก.pdf (ขนาด: 1.54 MB / ดาวน์โหลด: 308)
.pdf   บทที่ 2 โรคมังคุด.pdf (ขนาด: 5.46 MB / ดาวน์โหลด: 3,054)
.pdf   บทที่ 3 แมลงและไรศัตรูมังคุด.pdf (ขนาด: 5.74 MB / ดาวน์โหลด: 1,782)
.pdf   บทที่ 4 วัชพืชในมังคุด.pdf (ขนาด: 10.43 MB / ดาวน์โหลด: 878)
.pdf   บทที่ 5 แผนการจัดการศัตรูมังคุด.pdf (ขนาด: 1.61 MB / ดาวน์โหลด: 277)
.pdf   บทที่ 6 เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในมังคุด.pdf (ขนาด: 2.53 MB / ดาวน์โหลด: 764)
.pdf   บทที่ 7 การตรวจรับรองสุขอนามัยพืชในดารส่งออกมังคุด.pdf (ขนาด: 3.21 MB / ดาวน์โหลด: 827)
ตอบกลับ