ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช
#1
ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

         การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเป็นหลักการที่สำคัญในระบบการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (Integrated Pest Management-IPM) เป็นการแก้ปัญหาศัตรูพืชแบบบูรณาการโดยนำการป้องกันกำจัดศัตรูพืชวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมมาใช้ร่วมกัน เพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ลดปัญหาสารพิษตกค้างเป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ลดการสร้างความต้านทานของศัตรูพืช ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อการผลิตทางการเกษตร ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรส่วนหนึ่งได้พยายามปรับเปลี่ยนมาใช้ชีวภัณฑ์หรือสารธรรมชาติ มาควบคุมแมลงศัตรูพืชและโรคพืชมากขึ้น  
ตอบกลับ