การส่งออกเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศ ไปสหรัฐอเมริกาทางไปรษณีย์
#1
          การควบคุมและตรวจสอบพืช ศัตรูพืชและการเคลื่อนย้ายพืชให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นวิธีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่สำคัญวิธีหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ศัตรูพืช ที่สำคัญจากต่างประเทศแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศ หรือป้องกันมิให้ศัตรูพืชแพร่ระบาดจากแหล่งหนึ่งไปยัง อีกแหล่งหนึ่งภายในประเทศเอง นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสนับสนุนให้ส่งสินค้าเกษตรไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ได้สะดวกขึ้นด้วย โดยตรวจพืชและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช ประเทศไทยดำเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเมล็ดพันธุ์และส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการ ส่งออกมาเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาครัฐอำนวยความสะดวกในการดำเนินการเพื่อการส่งออกเมล็ดพันธุ์ให้กับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันการค้าและการลงทุนของโลกเปิดเสรีมากขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้ปริมาณการนำเข้า ส่งออกสินค้าทั่วโลกมีมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชที่มี ปริมาณน้อย บรรจุในพัสดุภัณฑ์ขนาดเล็ก นิยมใช้บริการพัสดุไปรษณีย์ (Parcels) เพิ่มขึ้น การส่งของทาง ไปรษณีย์ในประเทศและระหว่างประเทศของประเทศไทยอยู่ในการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และกรมศุลกากร ในการจัดเก็บภาษีจากการนำสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร การดำเนินการ ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ และหลายหน่วยงานที่กำกับดูแล ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายว่าด้วย ศุลกากร ตลอดจนอนุสัญญาสากลไปรษณีย์ ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะส่งออกเมล็ดพันธุ์ผ่านการขนส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลระเบียบปฏิบัติจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ทั้งกรมศุลกากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และกรมวิชาการเกษตร


ไฟล์แนบ
.pdf   เอกสารวิชาการ การส่งออกเมล็ดพันธุ์พริกแล.pdf (ขนาด: 4.75 MB / ดาวน์โหลด: 8,816)
ตอบกลับ