การควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
#1
การควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิชาการเกษตร

          ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น กระทรวงการคลัง จึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งตามหลักปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อที่ 2 ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การควบคุม นั้น

          เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ และบุคลากรยังได้รับความรู้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน การเงิน และด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงได้การจัดทำคู่มือการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและหลักการในการติดตามการประเมินผล การควบคุมภายใน การรายงานการควบคุมภายในที่ถูกต้อง และให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสามารถนำไปปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   การควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf (ขนาด: 839.24 KB / ดาวน์โหลด: 248)
ตอบกลับ