การเตือนภัยไวรัสคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน
#1
การเตือนภัยไวรัสคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน
ศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร

          ปัญหาเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสและสปายแวร์ เป็นปัญหาที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการทางาน อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล หรือโปรแกรม การจัดการความรู้เรื่องการเตือนภัยไวรัสคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงาน ศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร จึงจัดทำคู่มือเล่มนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดไวรัสคอมพิวเตอร์และสปายแวร์


ไฟล์แนบ
.pdf   2556 การเตือนภัยไวรัสคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน.pdf (ขนาด: 1.48 MB / ดาวน์โหลด: 130)
ตอบกลับ