การเลี้ยงหัวเชื้อตั้งต้นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในอาหารเหลวจากน้ำปุ๋ยหมักมูลไก่
#1
การเลี้ยงหัวเชื้อตั้งต้นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon ในอาหารเหลวจากน้ำปุ๋ยหมักมูลไก่ในระดับห้องปฏิบัติการ
กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          ประเทศไทยมีทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลายซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ กรมวิชาการเกษตรเป็นแหล่งรวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรที่มีศักยภาพสูงสามารถนำมาใช้ในการผลิตพืชได้ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ สกุล Hapalosiphon มีศักยภาพในการเพิ่มปริมาณชีวมวลได้ดีสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้ การเพิ่มปริมาณชีวมวลสาหร่ายในระดับที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการนำไปใช้ประโยชน์จำเป็นต้องใช้หัวเชื้อตั้งต้นในการเลี้ยงขยายเพิ่มมากขึ้น การใช้อาหารเหลวปราศจากไนโตรเจนสังเคราะห์ในการเพาะเลี้ยงมีต้นทุนค่าอาหารสูง การใช้อาหารเหลวดัดแปลงที่เตรียมได้จากปุ๋ยหมักมูลไก่ซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ และสมบัติทางเคมีใกล้เคียงกับอาหารเหลวปราศจากไนโตรเจนสังเคราะห์สามารถลดต้นทุนค่าอาหารเพาะเลี้ยงหัวเชื้อตั้งต้นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินลงได้ ดังนั้นกระบวนการเลี้ยงหัวเชื้อตั้งต้นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon ในอาหารเหลวจากน้ำปุ๋ยหมักมูลไก่ในระดับห้องปฏิบัติการจึงเป็นวิธีที่สะดวกและประหยัด สามารถนำไปใช้ในการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อตั้งต้นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเพื่อเพิ่มปริมาณในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้


ไฟล์แนบ
.pdf   6. กระบวนการเลี้ยงสาหร่ายในมูลไก่ 1.pdf (ขนาด: 450.37 KB / ดาวน์โหลด: 543)
ตอบกลับ