คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานวิจัยระดับหน่วยงาน และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนระบบวิจัยและพัฒนากรมฯ ปี 2562 

  1. หนังสือเลขที่ กษ 0905/ว86  ลว. 4 มี.ค. 2562 6/3/62 
  2. สำเนาส่ง 6/3/62 
  3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการหน่วยงาน (ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 241/2562 ลว.25 ก.พ. 2562) 6/3/62 
  4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร (ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 242/2562 ลว.25 ก.พ. 2562) 6/3/62 

การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในระบบวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร

  1. บันทึกแจ้งหน่วยงาน  ที่ กษ 0905/ว364 ลว. 21 พ.ย. 2561
  2. รายชื่อแผนบูรณาการวิจัยปี 2563
  3. สำเนาส่ง
  4. คณะกรรมการของหน่วยงาน 2 คณะ  ที่ 299/2561 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2561
  5. คณะทำงานแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนา  ที่ 300/2561 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2561

       ขอให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

       สิ้นสุดการดำเนินงานปี 2561download4.pngnews 22/3/62

       แบบฟอร์มและรูปแบบdownload4.pngnews 22/3/62

 

        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานวิจัยระดับหน่วยงาน และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

      ระบบวิจัยและพัฒนากรมฯ ปี 2562    

       1. หนังสือเลขที่ กษ 0905/ว86  ลว. 4 มี.ค. 2562   download2.png  6/3/62     

       2. สำเนาส่ง     download2.png  6/3/62    

       3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการหน่วยงาน      

          (ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 241/2562 ลว.25 ก.พ. 2562) download2.png  6/3/62    

       4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร

             (ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 242/2562 ลว.25 ก.พ. 2562) download2.png  6/3/62    

       ระบบวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ปี 2562 และกรอบเวลาพิจารณาแผนบูรณาการวิจัย

       และพัฒนา กรมวิชาการเกษตรส่ง วช. และสวทน. ปี 2564 download4.png 25/1/62

      แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย ปี 2563 ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

     1. ข้อเสนอฉบับสมบูรณ์แผนบูรณาการ ปี 63 download4.png 

      2. ข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการวิจัย – โครงการวิจัยเดี่ยว สำหรับเป้าหมาย 1 – 3 ปี 63 download4.png 

      3. แบบสรุปโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย ปี 63 download4.png 

      4.  มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปี 63 download4.png 

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรประจำปี 2563

      01 แบบฟอร์ม Concept Proposal แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนา ปี 2563  download2.png   

     02 แบบฟอร์ม Concept Proposal ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว ปี 2563    download2.png  

     03 แนวทางเสนอของบแผนงานบูรณาการวิจัยนวัตกรรม  download2.png  

     04 Power Point กรอบการวิจัย (ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง วช.)  download2.png  

     05 Power Point ระบบบริหารและติดตามประเมินผล (ดร.สิริพร พิทยโสภณ สวทน.)  download2.png  

     06 Timeline จัดทำแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนากรมฯ ปี 2563 (ตามมติ คกก.บริหารงานวิจัย 1/61)  download2.png  

     07 สรุปจำนวนข้อเสนองานวิจัย 63 ภายใต้แผนบูรณาการ  download2.png  

 

     08 แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ 2563

         08.1 ลักษณะแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ 2563  download2.png  

         08.2 ประเด็นวิจัย เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรม  download2.png  

         08.3 ช่วงเวลารับ concept paper Spearhead เศรษฐกิจ 2563  download2.png  

         08.4 แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ 2563  download2.png  

         08.5 เกณฑ์กลั่นกรองแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ 2563  download2.png  

     09 (ร่าง) แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 (ผังต้นไม้)  download2.png  

            แบบ ว-1ก 63 – ก.พ.2563 download4.png news 18/3/62

            ผนวก 1 และ 2 และคำชี้แจง download4.png news18/3/62