ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2567 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,150.- 26 เม.ย. 67 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวร.สุพรรณบุรี 67059435926 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,500.00 21 พ.ค. 67 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงการคัดเลือกพันธุ์ข้าวฟ่างเมล็ด (เตรียมแปลง วางระบบน้ำ และปลูกข้าวฟ่าง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 สวร. 67059436117 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 45,170 24 พ.ค. 67 ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.เลย 67059437604 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,400 21 พ.ค. 67 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิจัยข้าวโพดข้าวเหนียว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.พัทลุง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,790 8 พ.ค. 67 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,950.00 24 พ.ค. 67 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบประปา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,740.00 17 พ.ค. 67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 สวพ.6 67059362612 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,932.00 25 เม.ย. 67 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวร.ขอนแก่น 67059403408 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,600.00 21 พ.ค. 67 จ้างเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต กำจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยแปลงเปรียบเทียบมาตรฐานในอ้อยชุดปี 2558-2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวร.ขอนแก่น 67059414372 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,200.00 23 พ.ค. 67 จ้างเก็บข้อมูลการเข้าทำลายของโรคและแมลงในแปลงถั่วลิสง และเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต การเข้าทำลายของโรคและแมลงในแปลงมันสำปะหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 1 จาก 8853