24 มิถุนายน 2024

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการวิชาการ งานควบคุมตามพระราชบัญญัติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ออกตรวจ/ติดตามร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ Q Shop

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2566
น.ส.แววดาว สมตา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายลิขิต บุตรตาพา นักวิชาการเกษตร นายชลัมพล กันธา ช่างเครื่องกล กลุ่มงานบริการวิชาการ งานควบคุมตามพระราชบัญญัติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ออกตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และตรวจติดตามร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ Q Shop พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์การรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว ไชยปราการ ฝาง และ แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่