วันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางวัลลีย์ อมรพล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง และคณะทำงาน ประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยภายใต้โครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย ๒ โครงการวิจัยย่อย ดังนี้ โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน ๑๓ การทดลอง (หัวหน้าโครงการฯ นางสาวรุ่งรวี บุญทั่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ) และโครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง จำนวน ๑๐ การทดลอง (หัวหน้าโครงการฯ นางสาวสุวลักษณ์ ศันสนีย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๐ คน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

You missed