วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางวัลลีย์ อมรพล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ร่วมประชุมอนุคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจติดตามศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง เตรียมความพร้อม ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนน พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนน จุดตรวจในเขตอำเภอบ้านค่าย จำนวน ๗ จุดตรวจ ได้แก่ จุดตรวจที่ ๑ อบต. หนองละลอก บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบ้านค่าย จุดตรวจที่ ๒ อบต.หนองตะพาน จุดตรวจที่ ๓ อบต.ตาขัน บริเวณศาลาทองคำสามัคคี หมู่ที่ ๔ จุดตรวจที่ ๔ อบต.หนองบัว บริเวณหน้าวัดหนองกรับ จุดตรวจที่ ๕ เทศบาลบ้านตำบลค่ายพัฒนา บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลบ้านค่าพัฒนา จุดตรวจที่ ๖ อบต.บางบุตร บริเวณศาลาสามัคคี หมู่ที่ ๓ ตำบลบางบุตร และจุดตรวจที่ ๗ เทศบาลตำบลชากบก บริเวณหน้าวัดเจ็ดลูกเนิน

You missed