มันสำปะหลัง…เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย สร้างมูลค่าปีละมากกว่า 90,000 ล้านบาท แต่มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้น สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป โรคแมลงระบาดรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น

 

 

ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร จึงได้ตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง เปอร์เซ็นต์แป้งสูงขึ้น มีอายุเก็บเกี่ยวเร็วขึ้น และให้ผลตอบแทนต่อไร่เพิ่มขึ้น เพื่อเกษตรกรมีรายได้มากขึ้นกว่าเดิม                    “เรารู้ว่าเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีความต้องการรายได้ ที่เร็วขึ้น เพื่อนำไปใช้หนี้ ธ.ก.ส. ค่าเทอมลูก และอื่นๆอีกจิปาถะ ทั้งยังต้องการใช้พื้นที่หลังเก็บเกี่ยว เพื่อปลูกพืชหมุนเวียนอย่างอื่นที่สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว จึงได้ร่วมกับ นางสุวลักษณ์ อะมะวัลย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ วิจัยและปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นลง ให้ผลผลิตแป้งสูงกว่าสายพันธุ์เดิม ที่ให้ผลผลิตอยู่ที่ประมาณไร่ละ 3.5-4.2 ตัน กว่าจะเก็บเกี่ยวได้ปลูกนาน 12 เดือน”

ผอ.จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข ผอ.ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เผยถึงที่มาของมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ “ระยอง 15” ที่ได้มาจากการปรับปรุงพันธุ์แบบผสมเปิดโดยใช้มันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ซึ่งให้ผลผลิตสูงไร่ละ 4.2 ตัน ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อม มาเป็นพันธุ์แม่ พร้อมนำ พันธุ์ระยอง 5, ระยอง 7, ระยอง 72 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูก มาเป็นพันธุ์พ่อ ปลูกล้อมพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 เพื่อให้เกิดการผสมเกสรข้ามพันธุ์แบบธรรมชาติที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เมื่อปี 2546

 

 

 

 

 

 

หลังจากต้นแม่ให้ผลและเมล็ด เก็บเมล็ดพันธุ์มาปลูกเพื่อคัดเลือกพันธุ์หลายรอบ จนได้พันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะโดดเด่น มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นแค่ 8 เดือน ให้ผลผลิตหัวสดสูงถึงไร่ละ 4,632 กก. ให้ผลผลิตแป้งสูงไร่ละ 1,355 กก. มากกว่าพันธุ์พ่อพันธุ์แม่ถึง 29.2% และได้ตั้งชื่อพันธุ์ใหม่นี้ว่า “มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 15”

โดยใช้เวลาในการปรับปรุงพันธุ์ทั้งหมด 16 ปี และศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ได้นำพันธุ์ใหม่นี้ไปปลูกขยายต่อในแปลงของเกษตรกรในปี 2562 ได้ท่อนพันธุ์ประมาณ 50,000 ท่อน และในปี 2563 คาดว่าจะได้ท่อนพันธุ์ประมาณ 250,000 ท่อน เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อขอรับพันธุ์ระยอง 15 ได้ ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 0-3868-1514.

You missed