Search for:

       วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ และเกษตรกร  จำนวน 8 ราย เข้าศึกษาดูงาน วิธีการขยายพันธุ์ต้นทุเรียนและการขยายพันธุ์พืชทุเรียน โดยมีนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยพืชสวนตรังเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ เรือนเพาะชำ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง