Search for:

ประชุมหารือการจัดทำแปลงสาธิตสถานที่และการจราจรวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี
กรมวิชาการเกษตร

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม  2566 นายฉัตรชัย กิตติไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำแปลงสาธิตสถานที่และการจราจรวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่