Search for:

Add Your Heading Text Here

                 วันพฤหัสบดี ที่ 20  เมษายน  2566 สมาชิกและเกษตรกร สหกรณ์กองทุนสวนยางหน้าเหมนจำกัด และ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาวา จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 40 ราย  โดยมีนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง