Search for:

                  วันที่ 17  ตุลาคม  2566 เกษตกรตำบลบ้านนา เข้าศึกษางานการขยายพันธุ์พืชประจำถิ่น จำนวน 10 ราย โดยมีนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่  ของศูนย์ฯ  เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง