การประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการวิจัยด้านการเกษตร เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร