การศึกษาไส้เดือนฝอยศัตรูพืชที่ติดมากับหัวพันธุ์ลิลลี่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ
#1
การศึกษาไส้เดือนฝอยศัตรูพืชที่ติดมากับหัวพันธุ์ลิลลี่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ
วานิช คำพานิช, นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด, วันเพ็ญ ศรีชาติ และปริเชษฐ์ ตั้งกาญจนภาสน์
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช  และกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การสืบค้นข้อมูลไส้เดือนฝอยศัตรูพืชของลิลลี่จากรายงานที่มีในประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่ามีไส้เดือนฝอยศัตรูพืชของลิลลี่ทั้งหมดจำนวน 31 ชนิด พบในประเทศไทยจำนวน 16 ชนิด เป็นไส้เดือนฝอยที่เป็นศัตรูพืชกักกันตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 จำนวน 8 ชนิด และจากการศึกษาไส้เดือนฝอยศัตรูพืชที่ติดมากับหัวพันธุ์ลิลลี่ที่นำเข้าจากเนเธอร์แลนด์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ทางด่านตรวจพืชลาดกระบัง ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพฯ และด่านตรวจพืชเชียงแสน ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 - กันยายน 2552 จำนวนทั้งหมด 25 ตัวอย่าง ตรวจพบไส้เดือนฝอยที่ติดมากับหัวพันธุ์ลิลลี่ที่นำเข้าจากเนเธอร์แลนด์จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ Helicotylenchus pseudorobustus, Tylenchoryhnchus martini และ Aphelenchoides sp. และหัวพันธุ์ลิลลี่ที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอีก จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ Tylenchoryhnchus martini, Helicotylenchus multicinctus และ Meloidogyne incognita และในการสำรวจ ติดตาม โดยการสุ่มตัวอย่างดินและหัวพันธุ์ลิลลี่ในแปลงปลูกที่ใช้หัวพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศในพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี และพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจสอบหาชนิดของไส้เดือนฝอยศัตรูพืช จำนวนทั้งหมด 7 แปลง ตรวจพบไส้เดือนฝอยศัตรูพืช จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ Helicotylenchus pseudorobustus, Tylenchoryhnchus martini, Helicotylenchus multicinctus, Hoplolaimus seinhorsti, Meloidogyne incognita และ Rotylenchulus reniformis ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้จะนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของการนำเข้าหัวพันธุ์ลิลลี่จากต่างประเทศ เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลเพื่อลดความเสี่ยงศัตรูพืชอันเนื่องมาจากไส้เดือนฝอยศัตรูพืชชนิดที่ร้ายแรงซึ่งอาจติดมากับหัวพันธุ์ลิลลี่ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและอาจจะมาแพร่ระบาดทำความเสียหายต่อการปลูกลิลลี่ในประเทศไทยได้


ไฟล์แนบ
.pdf   1218_2552.pdf (ขนาด: 202.05 KB / ดาวน์โหลด: 922)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม