ระดับความเป็นพิษของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema ชนิดต่างๆ ที่มีต่อหนอนผีเสื้อศัตร
#1
ระดับความเป็นพิษของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema ชนิดต่างๆ ที่มีต่อหนอนผีเสื้อศัตรูพืช
สุวิมล วงศ์พลัง, วิไลวรรณ เวชยันต์ และอิศเรส เทียนทัด
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาระดับความเป็นพิษของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema carpocapsae, Steinernema riobrvae และ Steinernema glaseri ที่มีต่อหนอนกินรังผึ้ง วัย 5 หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย วัย 3 ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบ ศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2561 โดยวิธีหยดไส้เดือนฝอยลงบนอาหารเทียมและกระดาษกรอง ผลการทดลองพบว่า ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae มีค่า LC50 ระหว่าง 2.252 – 3.995 IJs/หนอน 1 ตัว โดย S. carpocapsae มีระดับความเป็นพิษต่อหนอนกินรังผึ้งสูงที่สุด (ค่า LC50 ต่ าสุด 2.252 IJs/หนอน 1 ตัว) ไส้เดือนฝอย S. riobrave มีค่า LC50 ระหว่าง 0.732 – 13.684 IJs/หนอน 1 ตัว มีระดับความเป็นพิษต่อหนอนกระทู้หอมสูงที่สุด (ค่า LC50 ต่ าสุด 0.732IJs/หนอน 1 ตัว) ไส้เดือนฝอย S. galseri มีค่า LC50 ระหว่าง 6.480 – 30.316IJs/หนอน 1 ตัว มีระดับความเป็นพิษต่อหนอนหนอนกินรังผึ้งสูงที่สุด (ค่า LC50 ต่ าสุด 6.480IJs/หนอน 1 ตัว)


ไฟล์แนบ
.pdf   131_2560.pdf (ขนาด: 280.33 KB / ดาวน์โหลด: 625)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม