การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไวรัสของมันฝรั่งจากเชื้อ PVA, PVM, PVT, PVX, PVS และ PLRV
#1
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไวรัสของมันฝรั่งจากเชื้อ PVA, PVM, PVT, PVX, PVS และ PLRV
สิทธิศักดิ์ แสไพศาล, วิวัฒน์ ภาณุอำไพ และปรียพรรณ พงศาทิชณ์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1

          สำรวจและเก็บตัวอย่างใบมันฝรั่ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 จากแปลงปลูกของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก โดยคัดแยกเฉพาะอาการคล้ายโรคไวรัสที่มีอาการใบด่างและใบม้วน ตรวจวินิจฉัยหาเชื้อไวรัสด้วยวิธี Nitrocellulose membrane-Enzyme-linked immuno sorbent assay (NCM-ELISA) (ตรวจเชื้อ PVX และ PVS) และ Double Antibody Sandwich Enzyme-linked immuno sorbent assay (DAS-ELISA) (ตรวจเชื้อ PVA, PVM, PVT และ PLRV) ในห้องปฏิบัติการ จากตัวอย่างทั้งหมด 700 พบการระบาดของเชื้อไวรัส PVS (0.71%) และ PVX (0.71%) ในพื้นที่ปลูกมันฝรั่ง ต.แม่แฝก อ.ฝาง จ.เชียงใหม ส่วนเชื้อไวรัส PVA, PVM, PVT และ PLRV ไม่พบการระบาดในพื้นที่ปลูกมันฝรั่ง


ไฟล์แนบ
.pdf   2186_2554.pdf (ขนาด: 114.56 KB / ดาวน์โหลด: 442)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไวรัสของมันฝรั่งจากเชื้อ PVA, PVM, PVT, PVX, PVS และ PLRV - โดย doa - 10-30-2015, 10:52 AMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม