รวบรวม และคัดเลือกพันธุ์เห็ด Oudemansiella spp.จากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นพันธุ์ทางการค้า
#1
รวบรวม และคัดเลือกพันธุ์เห็ด Oudemansiella spp. จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเป็นพันธุ์ทางการค้า
อัจฉรา พยัพพานนท์, พจนา ตระกูลสุขรัตน์ และอุทัยวรรณ แสงวณิช
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขา และภาควิชาจุลชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          Oudemansiella spp. เป็นเห็ดที่บริโภคได้ มีคุณค่าทางโภชนาการและมีสรรพคุณทางยาสามารถจะส่งเสริมเป็นเห็ดเศรษฐกิจ ที่มีความปลอดภัยสูงจากสารเคมีได้ แต่ปัจจุบันขาดแคลนเชื้อพันธุ์ที่จะนำไปใช้เป็นเชื้อขยายจึงได้ทำการ สำรวจ รวบรวม คัดเลือก เห็ดชนิดนี้จากที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติพร้อมทดสอบประสิทธิภาพการผลิตในอาหารขี้เลื่อยและอาหารฟางหมักด้วยการเพาะในระบบถุง โดยดำเนินการที่กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาระหว่างตุลาคม 2551 - กันยายน 2552

          ผลการทดสอบ Oudemansiella spp. จำนวน 3 สายพันธุ์ พบว่า เส้นใยเห็ดเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 25 ซ. การให้ผลผลิตบนอาหารขี้เลื่อยและฟางหมัก ช่วงฤดูหนาว (เก็บผลผลิตระหว่างมกราคม - กุมภาพันธุ์ 2552) ช่วงฤดูร้อน - ฝน (เก็บผลผลิตระหว่างเมษายน - มิถุนายน 2552) และฤดูฝน - หนาว (เก็บผลผลิตกันยายน - ตุลาคม 2552) พบว่า Odemansiell sp.-2 เจริญและให้ผลผลิตได้ดี โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 82.10, 88.305 และ 69.34 กรัมต่อถุง (800กรัม) ในอาหารขี้เลื่อย 51.17, 32.154 และ 57.35 กรัมต่อถุง (800 กรัม) ในอาหารฟางหมัก ส่วน Oudemansiella sp.-1 และ Oudemansiella sp.-3 เจริญไม่ดีเก็บผลผลิตวิเคราะห์ไม่ได้

          ผลการวิเคราะห์ดอกเห็ดสดมีโปรตีน 2.3 g/100g ไดเอทารี ไฟเบอร์ (Dietary Fiber) 3.8 g/100g แคลเซียม 22.80 mg/kg นอกจากนั้นมีสังกะสี ซีลีเนียม เหล็ก วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และอื่นๆ


ไฟล์แนบ
.pdf   1297_2552.pdf (ขนาด: 303.06 KB / ดาวน์โหลด: 444)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
รวบรวม และคัดเลือกพันธุ์เห็ด Oudemansiella spp.จากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นพันธุ์ทางการค้า - โดย doa - 08-08-2016, 04:42 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม