อนุกรมวิธานแมลงหวี่ขาวในมันสำปะหลัง
#1
อนุกรมวิธานแมลงหวี่ขาวในมันสำปะหลัง
สุนัดดา เชาวลิต
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักักขาพืช

          การศึกษาอนุกรมวิธานแมลงหวี่ขาวในมันสำปะหลังให้ได้ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ลักษณะความแตกต่างพร้อมแนวทางการวินิจฉัยชนิด พืชอาหาร และเขตการแพร่กระจาย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการกำหนดวิธีการป้องกันกำจัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงจัดทำรายชื่อชนิดแมลงศัตรูมันสำปะหลัง รองรับปัญหาด้านการนำเข้าส่งออกพืชในอนาคต ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ในแปลงปลูกมันสำปะหลังทั่วทุกภาคของประเทศไทย นำตัวอย่างที่สำรวจได้มาจำแนกชนิด ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จากการศึกษาครั้งนี้สามารถจำแนกได้เป็นแมลงหวี่ขาวใยเกลียว (Spiralling Whitefly) Aleurodicus dispersus Russell ตัวอย่างแมลงศัตรูทั้งหมดนำเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร


ไฟล์แนบ
.pdf   1978_2554.pdf (ขนาด: 1.11 MB / ดาวน์โหลด: 562)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
อนุกรมวิธานแมลงหวี่ขาวในมันสำปะหลัง - โดย doa - 11-02-2015, 09:40 AMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม