การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลสาลี่สดนำเข้าจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และชิลี
#1
การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลสาลี่สดนำเข้าจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และสาธารณรัฐชิลี
วรัญญา มาลี, อลงกต โพธิ์ดี, ชวลิต จิตนันท์, สุนัดดา เชาวลิต และสุณีรัตน์ สีมะเดื่อ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลสาลี่สดนำเข้าจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และสาธารณรัฐชิลี ที่กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบชนิดศัตรูพืชกักกันและหาแนวทางการกำหนดมาตรการทางวิชาการด้านสุขอนามัยพืชสำหรับจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชในการนำเข้าผลสาลี่สดจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และสาธารณรัฐชิลี โดยดาเนินการตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 2 กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (International Standards for Phytosanitary Measures: ISPM No. 2 Framework for pest risk analysis) และ ฉบับที่ 11 การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชสำหรับศัตรูพืชกักกัน (ISPM No.11 Pest risk analysis for quarantine pest) ผลการศึกษาได้ข้อมูลทั่วไปของสาลี่ที่ปลูกในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และสาธารณรัฐชิลี การส่งออก การรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออก ข้อมูลศัตรูสาลี่ที่มีรายงานพบในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และสาธารณรัฐชิลี ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชได้ศัตรูพืชกักกันและแนวทางการกำหนดมาตรการนำเข้าผลสาลี่สดจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และทราบชนิดของแมลงและไรศัตรูพืชที่ไม่มีในประเทศไทยและมีโอกาสติดมากับผลสาลี่สดนำเข้าจากสาธารณรัฐชิลี ซึ่งจะมีการดำเนินการต่อในปี 2561


ไฟล์แนบ
.pdf   95_2560.pdf (ขนาด: 345.55 KB / ดาวน์โหลด: 379)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลสาลี่สดนำเข้าจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และชิลี - โดย doa - 12-13-2018, 01:56 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม