การจำแนกชนิดของราสกุล Curvularia และ Bipolaris
#1
การจำแนกชนิดของราสกุล Curvularia และ Bipolaris
มะโนรัตน์ สุดสงวน, พรพิมล อธิปัญญาคม, ชนินทร ดวงสอาด, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ และอมรรัชฏ์ คิดใจเดียว
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          เก็บตัวอย่างโรคพืชจากแปลงปลูกพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว และปาล์มน้ำมัน โดยเก็บจากพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดต่างๆ ดังนี้ จังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ พะเยา ลำพูน ตาก เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน 2560 แยกราจากตัวอย่างโรคพืชด้วย วิธี tissue transplanting สามารถแยกรา Curvularia spp. ได้จำนวน 11 ไอโซเลท และรา Bipolaris spp. ได้จำนวน 9 ไอโซเลท ทำการเก็บสายพันธุ์บริสุทธิ์เพื่อจัดจำแนกชนิดต่อไป และได้ตัวอย่างแห้งโรคพืชเข้าพิพิธภัณฑ์โรคพืช จำนวน 37 ตัวอย่าง


ไฟล์แนบ
.pdf   165_2560.pdf (ขนาด: 335.6 KB / ดาวน์โหลด: 655)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การจำแนกชนิดของราสกุล Curvularia และ Bipolaris - โดย doa - 01-28-2019, 02:34 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม