อนุกรมวิธานเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria
#1
อนุกรมวิธานเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria
ชมัยพร บัวมาศ, ชลิดา อุณหวุฒิ, ลักขณา บำรุงศรี และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

การศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เพื่อทราบชนิด พืชอาศัย เขตการแพร่กระจายของเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria ที่มีอยู่ในประเทศไทย ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยหอยจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ นำตัวอย่างที่รวบรวมได้มาทำสไลด์ถาวรและตรวจจำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จากการตรวจจำแนกชนิด พบเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria จำนวน 2 ชนิด คือ Pulvinaria psidii Maskell และอีก 1 ชนิด ยังไม่สามารถระบุชนิดได้ คือ Pulvinaria sp. ทั้ง 2 ชนิด พบบนผลลิ้นจี่ การศึกษานี้ยังไม่สิ้นสุดจะต้องดำเนินการต่อไปในปี 2555


ไฟล์แนบ
.pdf   2190_2554.pdf (ขนาด: 74.09 KB / ดาวน์โหลด: 934)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
อนุกรมวิธานเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria - โดย doa - 10-09-2015, 05:35 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม