อนุกรมวิธานและความสามารถในการทำให้เกิดโรคของไส้เดือนฝอย
#1
อนุกรมวิธานและความสามารถในการทำให้เกิดโรคของไส้เดือนฝอย migratory endoparasitic nematodes
ไตรเดช ข่ายทอง, ธิติยา สารพัฒน์ และมนตรี เอี่ยมวิมังสา
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          ในปี 2554 เก็บตัวอย่างดินบริเวณรากพืชในพื้นที่ปลูกพืชภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จำนวน 113 ตัวอย่าง ตรวจพบไส้เดือนฝอยสกุล Pratylenchus จำนวน 34 ตัวอย่าง ในปี 2555 เลี้ยงไส้เดือนฝอยบนรากข้าวโพดในสภาพปลอดเชื้อ ทำการคงสภาพไส้เดือนฝอย ทำสไลด์ถาวรและจำแนกชนิดได้เป็นไส้เดือนฝอย P. coffeae จากตัวอย่างดิน 20 แห่ง P. brachyurus จากตัวอย่างดิน 1 แห่ง และยังจำแนกชนิดที่ชัดเจนไม่ได้ จากตัวอย่างดิน 2 แห่ง


ไฟล์แนบ
.pdf   2513_2555.pdf (ขนาด: 221.84 KB / ดาวน์โหลด: 992)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
อนุกรมวิธานและความสามารถในการทำให้เกิดโรคของไส้เดือนฝอย - โดย doa - 12-02-2015, 11:01 AMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม