ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแบคทีเรีย Acidovorax avanae avenae subsp.citrulli สาเหตุโรคผล
#1
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแบคทีเรีย Acidovorax avanae avenae subsp.citrulli สาเหตุโรคผลเน่าของพืชตระกูลแตง : การมีชีวิตรอด การอาศัยอยู่ และการศึกษาจำนวนประชากรแบคทีเรีย A. avenae subsp. citrulli บนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตง ในดิน และน้ำจากแหล่งปลูก
บุษราคัม อุดมศักดิ์, ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล และปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ได้ทำการทดสอบการมีชีวิตรอด การอาศัยอยู่ และการศึกษาจำนวนประชากรแบคทีเรีย A. avenae subsp. citrulli บนเมล็ดพันธุ์แตงโมและเมล่อน โดยการปลูกเชื้อ Aac ลงในผลแตงโมและเมล่อน จนได้เมล็ดที่ติดเชื้อ Aac 98 และ 84 % ของเมล็ดทั้งหมด ตามลำดับ จากนั้นเก็บเมล็ดติดเชื้อในสภาพเย็น ส่วนหนึ่งนำมาตรวจการมีชีวิตรอดบนอาหาร Tween agar ทุกๆ เดือน และอีกส่วนหนึ่งนำไปปลูกทดสอบการถ่ายทอดโรคทุกๆ 2 เดือน ผลการทดสอบพบว่า หลังการเก็บเมล็ดแตงโมและเมล่อนที่ติดเชื้อ Aac เป็นเวลา 10 เดือน พบปริมาณเมล็ดที่ตรวจพบแบคทีเรีย Aac ที่มีชีวิตรอดเท่ากับ 60% ของจำนวนเมล็ดทั้งหมด และผลการทดสอบการถ่ายทอดโรคของเมล็ดติดเชื้อพบว่า หลังการเก็บเมล็ดติดเชื้อเป็นเวลา 10 เดือน แตงโมสามารถแสดงอาการของโรคในระยะกล้าและระยะออกดอกได้ถึง 62.79 และ 78.48% และในเมล่อนสามารถแสดงอาการของโรคได้ถึง 76.92 และ 86.44% ของจำนวนต้นทั้งหมด ตามลำดับ รหัสการทดลอง 07 01 51 01 01 01 06 51


ไฟล์แนบ
.pdf   1231_2552.pdf (ขนาด: 174.66 KB / ดาวน์โหลด: 851)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม