จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
#1
จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
ชนินทร ดวงสอาด, พรพิมล อธิปัญญาคม และสุณีรัตน์ สีมะเดื่อ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการแยกเชื้อราเอ็นโดไฟท์จากต้นคะน้าปกติที่ไม่มีการเข้าทำลายของโรคและแมลงจำนวน 2 พื้นที่ จากตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยนำส่วนของใบและลำต้นมาฆ่าเชื้อที่ผิวด้วยวิธี triple surface sterilization ได้เชื้อราจำนวน 70 ไอโซเลท เมื่อตรวจและบ่งชนิดแล้วพบว่า เชื้อราที่แยกได้สามารถจัดกลุ่มของเชื้อราได้เป็น 4 taxa คือ Alternaria spp., Nigrospora sp., Pestalotiopsis sp. และ Mycelia Sterilia

          จากการคัดเลือกเชื้อราเอ็นโดไฟท์ที่เจริญมีอัตราการเจริญเร็วที่สุดจำนวน 5 ไอโซเลท ได้แก่ Nigrospora sp. 3 ไอโซเลท (Nigrospora1, Nigrospora 2 และ Nigrospora 3) และ Alternaria sp. 2 ไอโซเลท (Alternaria1 และ Alternaria2) มาทำการทดสอบผลของเชื้อราเอ็นโดไฟท์ต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดคะน้าพบว่า เชื้อราเอ็นโดไฟท์ 4 ไอโซเลท ยกเว้น Alternaria1 มีเปอร์เซ็นต์ความงอกของต้นกล้าคะน้าไม่แตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม

          จากการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราเอ็นโดไฟท์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของคะน้าในระยะต้นกล้าเมื่อวัดผลจากน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของต้นกล้าพบว่า ต้นกล้าที่ปลูกด้วยเชื้อราเอ็นโดไฟท์ Nigrospora1 มีน้ำหนักสดและนํ้าหนักแหง้ มากที่สุด เมื่อจำแนกชนิดของเชื้อราเอ็นโดไฟท์พบว่าคือ Nigrospora sacchari แต่ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งไม่ได้ปลูกด้วยเชื้อราเอนโดไฟท์


ไฟล์แนบ
.pdf   1256_2552.pdf (ขนาด: 160.64 KB / ดาวน์โหลด: 646)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 2 ผู้เยี่ยมชม