ทดสอบความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงที่มีผลต่อแมงมุมตาหกเหลี่ยมในสวนมะม่วง
#1
ทดสอบความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงที่มีผลต่อแมงมุมตาหกเหลี่ยมในสวนมะม่วง
พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์, วิภาดา วังศิลาบัตร, เทวินทร์ กุลปิยะวัฒน์, มานิตา คงชื่นสิน และวิมลวรรณ โชติวงศ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทดสอบความเป็นพิษของสารฆ่าแมลง 8 ชนิด คือ carbosulfan, fipronil lambdacyhalothrin, chlorpyrifos, cypermetrin + phosalone, abamectin, imidaclorprid และ carbaryl สารฆ่าไร 1 ชนิด คือ amitraz โดยวิธีพ่นถูกตัวโดยตรงและหยดลงบนตัว ทำการทดสอบในสภาพห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม อุณหภูมิห้องปฏิบัติการ (เฉลี่ย 27 - 28 องศาเซลเซียส) พบว่า สารฆ่าแมลงที่ไม่เป็นอันตรายต่อแมงมุม ได้แก่ carbaryl และ imidaclorprid สารฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายน้อยต่อแมงมุมตาหกเหลี่ยม ได้แก่ สาร lambdacyhalothrin, abamectin, amitraz และ cypermetrin + phosalone สารฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายปานกลางต่อแมงมุมตาหกเหลี่ยม ได้แก่ carbosulfan และ chlorpyrifos และสารฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อแมงมุมตาหกเหลี่ยม คือ fipronil


ไฟล์แนบ
.pdf   1157_2552.pdf (ขนาด: 165.33 KB / ดาวน์โหลด: 475)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม