การผลิตแอนติซีรัมของเชื้อไวรัส Bean yellow mosaic virus
#1
การผลิตแอนติซีรัมของเชื้อไวรัส Bean yellow mosaic virus
สิทธิศักดิ์ แสไพศาล และวันเพ็ญ ศรีทองชัย
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การจำแนกชนิดไวรัสพบอาการต้นแกลดิโอลัสมีอาการใบด่างเป็นแถบ ใบเล็กลง มีขีดประขาวกระจายทั้งใบและมีอาการแคระแกร็น ช่อดอกเล็กลง มีอาการดอกด่างขาว ก้านช่อดอกสั้น และเมื่อตรวจสอบดูเชื้อสาเหตุของโรคด้วยกล้องจุลทัศน์อีเล็กตรอนพบ อนุภาคของเชื้อไวรัสที่มีรูปร่างเป็นท่อนยาวคด ที่มีความยาวประมาณ 750 nm ในส่วนของการถ่ายทอดโรคและพืชทดสอบนั้นใช้ต้น Chenopodium Amaranticolor และ Chenopodium quinoa หลังจากปลูกเชื้อ แสดงอาการเป็นจุดแผลสีเหลืองขอบสีแดง ส่วนต้นแกลดิโอลัสแสดงอาการด่างขีดประขาวที่ใบอ่อน หลังจากปลูกเชื้อแล้วประมาณ 1 เดือน เชื้อนี้ถ่ายทอดได้ด้วยน้ำคั้นผ่านทางบาดแผลและมีเพลี้ยอ่อน เช่น Myzus circumflexus, Aphis fabae เป็นแมลงพานะ ในส่วนของการแยกเชื้อไวรัสบริสุทธิ์และผลิตแอนติซีรัม และการทดสอบคุณภาพของแอนติซีรัมด้วยวิธี NCM-ELISA นั้นยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ


ไฟล์แนบ
.pdf   2234_2554.pdf (ขนาด: 94.78 KB / ดาวน์โหลด: 503)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม