การเฝ้าระวังการเกิดและการแพร่กระจายของรา S.ora rayssiae และ S. mac สาเหตุโรคราน้ำค้าง
#1
การเฝ้าระวังการเกิดและการแพร่กระจายของรา Sclerophthora rayssiae และ Sclerophthora macrospora สาเหตุโรคราน้ำค้างของข้าวโพด
พีระวรรณ พัฒนวิภาส, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์, ทัศนาพร ทัศคร และอมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของข้าวโพดและของเชื้อรา Sclerophthora rayssiae และ Sclerophthora macrospora จากเอกสารวิชาการและเวบไซด์ ได้สำรวจพื้นที่และวางแผนการเก็บข้อมูลโรคราน้ำค้างข้าวโพดในพื้นที่ที่มีปลูกข้าวโพดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2551 จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จ. เชียงราย จ. ตาก จ. นครราชสีมา และจ.สระบุรี สุ่มเก็บตัวอย่างโรคราน้ำค้างข้าวโพดจำนวน 2 ครั้งเมื่อข้าวโพดที่อายุประมาณ 3-4 สัปดาห์ และเมื่อข้าวโพดที่อายุประมาณ 7 - 8 สัปดาห์ ที่อ.เมือง จังหวัดเชียงรายจำนวน 2 แปลง ที่ อ.แม่ระมาด และอ.แม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 4 แปลง ที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 3 แปลง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จำนวน 1 แปลง ไม่พบเชื้อรา Sclerophthora rayssiae และ Sclerophthora macrospore สาเหตุโรคราน้ำค้างข้าวโพดในแปลงเก็บข้อมูล และ ปีพ.ศ. 2552 ได้สำรวจพื้นที่และวางแผนการเก็บข้อมูลโรคราน้ำค้างข้าวโพดซ้ำในพื้นที่เดิม ไม่พบเชื้อรา Sclerophthora rayssiae และ Sclerophthora macrospore สาเหตุโรคราน้ำค้างข้าวโพดในแปลงเก็บข้อมูล


ไฟล์แนบ
.pdf   1228_2552.pdf (ขนาด: 156.57 KB / ดาวน์โหลด: 388)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม