การบริหารศัตรูส้มเขียวหวานแบบผสมผสาน
#1
การบริหารศัตรูส้มเขียวหวานแบบผสมผสาน
ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, เพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล, ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, 
ทวี แสงทอง, เทวินทร์ กุลปิยวัฒน์, ธารทิพย ภาสบุตร, 
บุษบง มนัสมั่นคง, วิภาวรรณ ดวนมีสุข และดารุณี ปุญญพิทักษ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา กลุ่มวิจัยโรคพืช กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิตศรีสำโรง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2

          การบริหารศัตรูส้มเขียวหวานแบบผสมผสาน ดำเนินการที่แปลงส้มเขียวหวานของเกษตรกร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างเดือนมิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2552 ในพื้นที่ 4 ไร่ โดยแบ่งแปลงเป็น 2 ส่วนๆ ละ 2 ไร่ แปลงที่ 1 เป็นแปลงวิธีผสมผสาน และแปลงที่ 2 เป็นแปลงวิธีเกษตรกร โดยแปลงวิธีผสมผสาน มีการสำรวจแมลงศัตรูพืชทุกๆ 1 - 2 สัปดาห์ตามการเจริญเติบโตของส้มเขียวหวานและป้องกันกำจัดตามคำแนะนำ เมื่อพบว่าปริมาณศัตรูพืชแต่ละชนิดสูงเกินระดับ ET และมีการตรวจสอบการเกิดโรคกรีนนิ่ง ทริสติซ่า รากเน่าโคนเน่า ในช่วงที่มีการแตกใบอ่อน สำหรับการป้องกันกำจัดวัชพืช ใช้วิธีการตัดในช่วงที่การตัดแต่งกิ่ง ผสมผสานกับการใช้สารกำจัดวัชพืช ส่วนแปลงวิธีเกษตรกร เกษตรกรจะดูแลรักษาเอง จากการดำเนินงานทั้ง 2 ปีงบประมาณ พบปัญหาอุปสรรคในเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ ความผิดพลาดในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ความไม่เชื่อมั่นต่อการดำเนินงานวิจัยของเกษตรกร จึงไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน แนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน เนื่องจากส้มเขียวหวานเป็นพืชที่มีอายุการผลิตยาวนานถึง 10 - 12 เดือน นอกจากนั้นยังเป็นพืชที่ต้องใช้ต้นทุนในการผลิตสูง มีศัตรูทั้งแมลง โรคพืช และวัชพืชลงทำลายหลายชนิดตลอดระยะเวลาการผลิต ในทดสอบการบริหารจัดการศัตรูพืชจึงเป็นเรื่องซับซ้อน ผู้ดำเนินการต้องทำความเข้าใจในลักษณะพื้นฐานตลอดจนการป้องกันกำจัดของศัตรูพืชแต่ละชนิดอย่างถ่องแท้ ดังนั้น ในการดำเนินงานวิจัยควรเพิ่มงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อให้มีการเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ต้องมีการประสานงานและเข้าถึงเกษตรกรเจ้าของแปลงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นในการดำเนินงาน


ไฟล์แนบ
.pdf   1163_2552.pdf (ขนาด: 163.87 KB / ดาวน์โหลด: 548)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม