วิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนกำจัดแมลงวันผลไม้ในเงาะเพื่อการส่งออก
#1
วิจัยและพัฒนาสถานภาพการเป็นพืชอาศัยและวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อน สำหรับกำจัดแมลงวันผลไม้ในผลเงาะเพื่อการส่งออก
สลักจิต พานคำ, อุดร อุณหวุฒิ, รัชฎา อินทรกำแหง, วลัยกร รัตนเดชากุล, วรัญญา มาลี, ชัยณรัตน์ สนศิริ, มลนิภา ศรีมาตรภิรมย์, ชุติมา อ้อมกิ่ง และจารุวรรณ จันทรา
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการเลี้ยงเพิ่มปริมาณแมลงวันผลไม้ Oriental Fruit Fly, Bactrocera dorsalis (Hendel) จำนวนมากด้วยอาหารเทียมในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการทดลองพบว่าสามารถเพิ่มปริมาณไข่ และหนอนของแมลงวันผลไม้ B. dorsalis ได้ในจำนวนไม่ต่ำกว่า 50,000 ตัว ในห้องปฏิบัติการ การศึกษาความทนทานต่อความร้อนของแมลงวันผลไม้ B. dorsalis ในระยะไข่เปรียบเทียบกับระยะหนอนวัยที่ 1, 2 และ 3 ในผลเงาะด้วยวิธีการอบไอน้ำแบบปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ์ (Modified Vapor Heat Treatment, MVHT) โดยใส่ไข่หนอนวัยที่ 1, 2 และ 3 ของแมลงวันผลไม้ จำนวน 15 ฟอง/ตัวต่อผล เข้าไปในผลเงาะโดยตรง (artificial inoculation) และนำไปอบไอน้ำเพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้ ผลการทดลองพบว่า ในการอบผลเงาะด้วยวิธีการอบไอน้ำที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 40 นาที มีประสิทธิภาพกำจัดแมลงวันผลไม้ในระยไข่ หนอนวัยที่ 1, 2 และ 3 ได้ โดยมีอัตรการตายเฉลี่ยเท่ากับ 99.3, 98.9, 99.9 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าหนอนวัยที่ 1 มีแนวโน้มทนทานต่อความร้อนมากกว่าระยะไข่ หนอนวัยที่ 2 และ 3 (จากการทดลองจำนวน 3 ซ้ำ)


ไฟล์แนบ
.pdf   1224_2552.pdf (ขนาด: 150.29 KB / ดาวน์โหลด: 374)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม