ระดับความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงต่อหนอนใยผักจากพื้นที่ปลูกสำคัญ 3 แห่ง
#1
ระดับความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงต่อหนอนใยผัก (Plutella xylostella (Linneaus)) จากพื้นที่ปลูกสำคัญ 3 แห่ง
สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง, สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น, พฤทฒิชาติ ปุณวัฒโท, อุราพร หนูนารถ และจีรนุช เอกอำนวย
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ข้อมูลระดับความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงหลายๆ กลุ่มต่อหนอนใยผักในแต่ละท้องที่มีความสำคัญในการวางแผนการจัดการความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงตามแนวทาง insecticide resistance management (IRM) การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบระดับความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงและเชื้อบีทีต่อหนอนใยผักจากพื้นที่ปลูกผักสำคัญของประเทศไทย 3 แห่ง คือ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ทำการทดลองโดยใช้วิธีจุ่มใบผักในสารฆ่าแมลงแล้วให้หนอนกิน (leaf-dipping method) ผลการทดลองพบว่า ในหนอนใยผักจากอำเภอท่าม่วงนั้น สารฆ่าแมลงที่มีระดับความเป็นพิษต่ำที่สุด คือ indoxacarb ซึ่งมีค่า LC50 สูงมากที่สุดถึง 79.2 mg(AI)/liter ส่วนสารฆ่าแมลงที่มีระดับความเป็นพิษสูง คือ flubendiamide และ Bt. aizawai และ Bt. kurstaki ซึ่งมีค่า LC50 ต่ำมากถึง 0.246, 3.45, 2.79 mg(AI)/liter ตามลำดับ ส่วนในหนอนใยผักจากอำเภอทับเบิกนั้น สารฆ่าแมลงที่มีระดับความเป็นพิษสูง คือ flubendiamide และ chlorantraniliprole ซึ่งมีค่า LC50 ต่ำมากถึง 0.160 และ 0.225 mg(AI)/liter ตามลำดับ ข้อมูลจากการทดลองทำให้สามารถระบุชนิดสารฆ่าแมลงที่เหมาะสมในการทำ IRM ในแต่ละพื้นที่ และชี้ว่าการเลือกใช้สารฆ่าแมลงให้ถูกต้องในการจัดการเพื่อป้องกันหรือลดปัญหาการเกิดความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงตามแนวทาง IRM ในหนอนใยผักที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และที่อำเภอทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความจำเป็นเร่งด่วน


ไฟล์แนบ
.pdf   1156_2552.pdf (ขนาด: 162.89 KB / ดาวน์โหลด: 571)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม