ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและเชื้อไวรัส NPV กับหนอนกระทู้หอมในองุ่น
#1
ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและเชื้อไวรัส NPV กับหนอนกระทู้หอมในองุ่น
สราญจิต ไกรฤกษ์, บุษบง มนัสมั่นคง และเสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและเชื้อไวรัส NPV ในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอมในองุ่น ทดลองที่แปลงเกษตรกร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือน กรกฎาคม 2560 วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block มี 4 ซ้ำ 6 กรรมวิธี ได้แก่ การใช้เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล.; สารฆ่าแมลง chlofenapyr 10% SC อัตรา 30 มล.; สารฆ่าแมลง chlofenapyr 10% SC อัตรา 40 มล.; ไวรัส NPV อัตรา 20 มล.+chlofenapyr 10% SC อัตรา 30 มล. และไวรัส NPV อัตรา 20 มล. + chlofenapyr 10% SC อัตรา 40 มล. ทุกกรรมวิธีใช้อัตราต่อน้ำ 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสารฆ่าแมลง การทดสอบพบว่า การใช้เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล.+สาร chlofenapyr 10% SC อัตรา 30 มล. /น้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทู้หอมในองุ่นได้ดี แต่ไม่แตกต่างจากการใช้กรรมวิธี การใช้สาร chlofenapyr 10% SC อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตรและ และการใช้เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล.+สาร chlofenapyr 10% SC อัตรา 40 มล. /น้ำ 20 ลิตร


ไฟล์แนบ
.pdf   69_2560.pdf (ขนาด: 212.97 KB / ดาวน์โหลด: 341)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม