การศึกษาชนิดแมลงศัตรูพืชของพืชนำเข้าและส่งออก
#1
การศึกษาชนิดแมลงศัตรูพืชของพืชนำเข้าและส่งออก
เกศสุดา สนศิริ, จารุวัตถ์ แต้กุล, ยุวรินทร์ บุญทบ, สุนัดดา เชาวลิต, ชมัยพร บัวมาศ, อิทธิพล บรรณาการ และจอมสุรางค์ ดวงธิสาร
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          กล้วย มะยงชิด เมลอน และมะนาว เป็นสินค้านำเข้าและส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย หน้าที่หลักขององค์กรอารักขาพืชระดับประเทศตามอนุสัญญา IPPC คือ การรายงานสถานะของศัตรูพืชจากการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล สนับสนุนการค้าขายระหว่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ข้อมูลด้านแมลงศัตรูของพืชดังกล่าวยังมีอยู่น้อยและไม่เป็นปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อแมลงศัตรูพืชที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และได้ตัวอย่างศัตรูพืชเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นหลักฐานทางวิชาการ โดยทำการสำรวจรวบรวมตัวอย่างแมลงศัตรูพืชทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจากแหล่งปลูกที่สำคัญของประเทศไทย ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงกันยายน 2560 นำตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน รวมทั้งตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของแมลงศัตรูพืชทั้งหมดที่พบ โดยพบแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในพืชส่งออก ได้แก่ กล้วย พบแมลงศัตรูที่สำคัญ ได้แก่ แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus Russell มวนปีกแก้ว Stephanitis typica (Distant) หนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura (F.) หนอนม้วนใบกล้วย Erionota thrax (Linnaeus) เพลี้ยแป้งน้อยหน่า Dysmicoccus neobrevipes Beardsley เพลี้ยหอยเกล็ดมะพร้าว Aspidiotus destructor Signoret เพลี้ยแป้งลาย Ferrisia virgate (Cockerell) มะยงชิด พบแมลงศัตรูที่สำคัญ ได้แก่ แมลงวันทอง Bactrocera dorsalis (Hendel) เพลี้ยหอยเกราะอ่อนสีน้ำตาล Coccus hesperidum Linnaeus เพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย Thrips hawaiiensis (Morgan) และเพลี้ยไฟดอกไม้ Frankliniella schultzei (Trybom) เมลอน พบแมลงศัตรูสำคัญ ได้แก่ แมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius) หนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera (Hübner) หนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura (Fabricius) ผีเสื้อหนอนฟัก Diaphania indica (Saunders) ด้วงเต่าแตงแดง Aulacophora foveicollis (Lucas) ด้วงเต่าแตงดำ Aulacophora frontalis Baly เพลี้ยอ่อนฝ้าย Aphid gossypii Glover แมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae Coquillett เพลี้ยไฟถั่วเหลือง Caliothrips indicus Bagnall เพลี้ยไฟถั่วลิสง Caliothrips phaseoli Hood เพลี้ยไฟดอกไม้ Frankliniella schultzei Trybom เพลี้ยไฟดอกถั่ว Megalurothrips usitatus Bagnall เพลี้ยไฟขอบปล้องหยัก Microcephalothrips abdominalis Crawford เพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood เพลี้ยไฟฝ้าย Thrips palmi Karny และเพลี้ยไฟมะละกอ Thrips parvispinus Karny มะนาว พบแมลงศัตรูสำคัญ ได้แก่ เพลี้ยไก่แจ้ส้ม Diaphorina citri Kuwayama แมลงหวี่ดำ Aleurocanthus sp. หนอนม้วนใบส้ม Archips micaceana (Walker) ผีเสื้อหนอนแก้วส้ม Papilio demoleus L. ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา Papilio polytes L. แมลงค่อมทอง Hypomeces squamosus Fabricius ผีเสื้อหนอนชอนใบส้ม Phyllocnistis citrella Stainton เพลี้ยอ่อนฝ้าย Aphis gossypii Glover และเพลี้ยไฟฝ้าย Thrips palmi Karny ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้ประกอบการจัดทำบัญชีรายชื่อศัตรูพืช (Pest Lists: PL) และการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Pest Risk Analysis: PRA) สนับสนุนการนำเข้าและส่งออกของประเทศไทย


ไฟล์แนบ
.pdf   89_2560.pdf (ขนาด: 297.52 KB / ดาวน์โหลด: 637)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม