การจัดการโรครากปมของฝรั่ง
#1
การจัดการโรครากปมของฝรั่ง
ธิติยา สารพัฒน์, มนตรี เอี่ยมวิมังสา และไตรเดช ข่ายทอง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การจัดการโรครากปมของฝรั่งเพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการแบบผสมผสานที่มีศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมสาเหตุโรครากปมของฝรั่ง จากผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีในการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ และจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพบว่าทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ กับชุดควบคุม อย่างไรก็ตามทั้งแต่ละชุดทดลองมีความแตกต่างกัน ดังนี้ abamectin กับ fipronil มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ carbofuran กับ dinotefuran และ Paecilomyces lilacinus กับ Trichoderma harzinum มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ และภูไมท์กับโดโลไมท์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ระหว่าง abamectin และ fipronil เทียบกับ carbofuran ภูไมท์ โดโลไมท์ และ Trichoderma harzinum ส่วน carbofuran มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ กับ dinotefuran และ Paecilomyces lilacinus และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ กับภูไมท์ อย่างไรก็ตามภูไมท์กับโดโลไมท์ไม่แตกต่างกันทางสถิติและต้องดำเนินการวิจัยต่อเพื่อทดสอบซ้ำในสภาพแปลงฝรั่งที่มีการระบาดของโรครากปมนี้


ไฟล์แนบ
.pdf   2048_2554.pdf (ขนาด: 177.07 KB / ดาวน์โหลด: 1,502)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม