รูปแบบการใช้สารฆ่าแมลงโดยการหมุนเวียนกลุ่มสารตามกลไกออกฤทธิ์เพื่อป้องกันหนอนใยผัก
#1
รูปแบบการใช้สารฆ่าแมลงโดยการหมุนเวียนกลุ่มสารตามกลไกออกฤทธิ์เพื่อป้องกันกำจัดหนอนใยผักในกะหล่ำปลี
สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น และสุภราดา สุคนธาภิรมณ์ ณ พัทลุง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         ทดลองรูปแบบการใช้สารฆ่าแมลงโดยการหมุนเวียนกลุ่มสารตามกลไกออกฤทธิ์เพื่อป้องกันกำจัดหนอนใยผักในกะหล่ำปลี ทำการทดลองที่แปลงเกษตรกรอ่าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560 วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block มี 4 ซ้ำ 10 กรรมวิธี คือ รอบ 14 วันกรรมวิธีที่ 1 พ่น spinetoram 12%SC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 2 ครั้ง ทุก 5 วัน ตามด้วยพ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai อัตรา 200 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 1 ครั้งทุก 4 วัน กรรมวิธีที่ 2 พ่น spinetoram 12%SC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 1ครั้ง ทุก 5 วัน ตามด้วยพ่น indoxacarb15%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20ลิตร 1 ครั้ง ทุก 5 วัน ตามด้วยพ่น Bacillus thuringiensis subsp. aizawai อัตรา 200 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 1ครั้ง ทุก 4 วัน กรรมวิธีที่ 3 พ่น spinetoram 12% SC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 1 ครั้ง ทุก 5 วัน ตามด้วยพ่น chlorfenapyr 10% SC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 1 ครั้ง ทุก 5 วัน ตามด้วยพ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai อัตรา 200 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 1 ครั้ง ทุก 4 วัน กรรมวิธีที่ 4 พ่น tofenpyrad 16%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 2 ครั้ง ทุก 5 วัน ตามด้วยพ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai อัตรา 200 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 1 ครั้ง ทุก 4 วัน กรรมวิธีที่ 5 พ่น tofenpyrad 16%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 1 ครั้ง ทุก 5 วัน ตามด้วยพ่น indoxacarb15%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 1 ครั้ง ทุก 5 วัน ตามด้วยพ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai อัตรา 200 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 1 ครั้ง ทุก 4 วัน กรรมวิธีที่ 6 พ่น tofenpyrad 16%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 1ครั้ง ทุก 5 วัน ตามด้วยพ่น chlorfenapyr 10% SC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 1 ครั้ง ทุก 5 วัน ตามด้วยพ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai อัตรา 200 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 1ครั้ง ทุก 4 วัน กรรมวิธีที่ 7 พ่น chlorfenapyr 10% SC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 1 ครั้ง ทุก 5 วัน ตามด้วยพ่น indoxacarb15% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 1 ครั้ง ทุก 5 วัน ตามด้วยพ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai อัตรา 200 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 1 ครั้ง ทุก 4 วัน กรรมวิธีที่ 8 พ่นสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีสุด ทุก 7 วัน กรรมวิธีที่ 9 พ่นสารฆ่าแมลงตาม กรรมวิธีของเกษตรกร ทุก 7 วันเปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสารฯพบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสารฯมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดหนอนใยผักในกะหล่ำปลี และพบแมลงศัตรูธรรมชาติ 1 ชนิด คือ แตนเบียนหนอนใยผัก (larval parasitoid ; Cotesia plutella Kurdjumov.)


ไฟล์แนบ
.pdf   149_2560.pdf (ขนาด: 255.06 KB / ดาวน์โหลด: 377)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม