อนุกรมวิธานของแมลงช้างปีกใส วงศ์ Chrysopidae ในประเทศไทย
#1
อนุกรมวิธานของแมลงช้างปีกใส วงศ์ Chrysopidae ในประเทศไทย
อาทิตย์ รักกสิกร, จารุวัตถ์ แต้กุล, พลอยชมพู กรวิภาสเรือง, ชมัยพร บัวมาศ, อิทธิพล บรรณาการ, ประภัสสร เชยคำแหง และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

สำรวจและเก็บตัวอย่างแมลงช้างปีกใส วงศ์ Chrysopidae โดยใช้กับดักแสงไฟและเก็บตัวอย่างจากแปลงพืชเศรษฐกิจ พบตัวอย่างแมลงช้างในพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มันสำปะหลัง มะม่วง ถั่วฝักยาว และมะขาม ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นครปฐม และกรุงเทพมหานคร ได้ 86 ตัวอย่าง นำตัวอย่างทั้งหมด มาจัดรูปร่างแล้ว 15 ตัวอย่าง ดองรักษาสภาพในแอลกอฮอล์ 34 ตัวอย่าง อยู่ในกรรมวิธีการเก็บรักษาและจัดรูปร่าง 37 ตัวอย่าง และอยู่ระหว่างการจำแนกชนิด โดยในจำนวนนี้ทราบชนิดแล้ว 2 ชนิด คือ Mallada basalis (Walker) จำนวน 6 ตัวอย่าง และ Plesiochrysa ramburi (Schneider) จำนวน 6 ตัวอย่าง


ไฟล์แนบ
.pdf   162_2560.pdf (ขนาด: 814.58 KB / ดาวน์โหลด: 512)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม