ชีววิทยา การแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยน้ำศัตรูพืช
#1
ชีววิทยา การแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Radix
อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข, ดาราพร รินทะรักษ์, ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์, ปราสาททอง พรหมเกิด และไตรเดช ข่ายทอง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ดำเนินการศึกษาชีววิทยา การแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Radix ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2016 ถึงเดือนกันยายน 2017 ได้ตัวอย่างหอย Radix ทั้งหมด 70 ตัวอย่างจาก 8 จังหวัด (ตาก ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา สุพรรณบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี) พบว่า 61 ตัวอย่างคือ R. rubiginosa และอีก 9 ตัวอย่าง คือ R. swinhoei จำเป็นต้องมีการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อยืนยันผลการระบุชนิดหอย Radix ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา


ไฟล์แนบ
.pdf   177_2560.pdf (ขนาด: 378.68 KB / ดาวน์โหลด: 603)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม