ทดลองประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อในพริก
#1
ทดลองประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อในพริก
สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น และสุภราดา สุคนธาภิรมณ์ ณ พัทลุง
สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช

          ทดลองประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อในพริกได้ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอมในพริก ทำการทดลองที่แปลงเกษตรกร อำเภอห้วยกระเจา และอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - มิถุนายน 2560 วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block มี 4 ซ้ำ 9 กรรมวิธี คือกรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, chlorantraniliprole 5.17% SC, emamectin benzoate 1.92% EC, lufenuron 5% EC, spinetoram 12% SC, indoxacarb 15% EC, chlorfenapyr 10% SC และ methoxyfenozide 24% SC เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯ พบว่ากรรมวิธีพ่น chlorantraniliprole 5.17% SC, chlorfenapyr 10% SC, indoxacarb 15% EC, emamectin benzoate 1.92% EC, spinetoram 12% SC, methoxyfenozide 24% SC, lufenuron 5% EC และ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอมในพริก และพบแมลงศัตรูธรรมชาติหนอนกระทู้หอม 1 ชนิด คือ มวนพิฆาต (Stink bug : Eocanthecona furcellata (Wolff))


ไฟล์แนบ
.pdf   199_2560.pdf (ขนาด: 379.66 KB / ดาวน์โหลด: 572)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม