วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรสำหรับแปรรูปพืชผักและสมุนไพร
#1
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรสำหรับแปรรูปพืชผักและสมุนไพร
เวียง อากรชี, กลวัชร ทิมินกุล, พินิจ จิรัคคกุล, ศักดิ์ชัย อาษาวัง, ธนกฤต โยธาทูล, อุทัย ธานี, วุฒิพล จันทร์สระคู, อนุชิต ฉ่ำสิงห์ และประยูร เอ็นมาก

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดมะเขือเทศออกจากเปลือก เพื่อการเตรียมเปลือกและเนื้อไปสกัดสารไลโคปีนโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่จุดเหนือวิกฤตเป็นตัวทาละลาย โดยเครื่องต้นแบบ ประกอบด้วย ถังป้อน ลูกตีแยกเมล็ดแบบทรงกระบอกที่มีใบตีแยกทาจากเหล็กแบนจานวน 4 แถว มีตะแกรงรูกลมล้อมรอบด้านล่างของลูกตี เพื่อแยกให้เมล็ดตกลงไปที่ช่องรับเมล็ด ส่วนเปลือกและเนื้อถูกลาเลียงไปที่ช่องรับเปลือก ต้นกาลังเป็นมอเตอร์ 3 เฟส ขนาด 3 แรงม้า ทดสอบ 3 ปัจจัย ได้แก่ ความเร็วเชิงเส้นปลายใบตี 5 ระดับ (12.8 17.7 22.5 25.6 และ 27.1 เมตร/วินาที) ระยะห่างแนวดิ่งปลายใบตีกับตะแกรงล่าง 3 ระดับ (10 20 และ 30 มิลลิเมตร) และเส้นผ่าศูนย์กลางรูตะแกรง 2 ระดับ (5 และ 8 มิลลิเมตร) ทดสอบมะเขือเทศ 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ท้อ พันธุ์สีดา และพันธุ์อีเป๋อ ผลการทดสอบพบว่าที่ความเร็วเชิงเส้นปลายใบตี 22.5 เมตร/วินาที รูตะแกรง 8 มิลลิเมตร และระยะห่างแนวดิ่งใบตีกับตะแกรงล่าง 10 และ 20 มิลลิเมตร ทาให้เมล็ดแยกออกจากเปลือกและเนื้อได้ดี ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 82.1 % ถึง 93.1%


ไฟล์แนบ
.pdf   65_2561.pdf (ขนาด: 5.95 MB / ดาวน์โหลด: 1,124)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม