การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพันธุกรรมของแบคทีเรีย Pasteuria penetrans ไอโซเลตไทย
#1
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพันธุกรรมของแบคทีเรีย Pasteuria penetrans ไอโซเลตไทย
ไตรเดช ข่ายทอง, ธิติยา สารพัฒน์ และรุ่งนภา ทองเคร็ง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพันธุกรรมของแบคทีเรีย P. penetrans แบคทีเรียปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปม ซึ่งเป็นไอโซเลตที่รวบรวมได้จากพื้นที่ปลูกพืชในประเทศไทย ได้แก่ มันฝรั่ง จ.ตาก 2 ไอโซเลต พริก จ.ขอนแก่น 1 ไอโซเลต มันขี้หนู จ.สุราษฎร์ธานี 7 ไอโซเลต พริกไทย จ.จันทบุรี 2 ไอโซเลต และโหระพา จ.สกลนคร 1 ไอโซเลต รวม 13 ไอโซเลต ดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2561 เพิ่มปริมาณสปอร์ของแบคทีเรียโดยนำตัวอ่อนไส้เดือนฝอยรากปมระยะที่สอง แช่ในเซลล์แขวนลอยของสปอร์แบคทีเรียไอโซเลตต่างๆ เพื่อให้แบคทีเรียเกาะผนังลาตัว จากนั้นนำตัวอ่อนไส้เดือนฝอยรากปมที่มีสปอร์ไปเลี้ยงในรากมะเขือเทศ เพื่อให้ไส้เดือนฝอยรากปมเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยที่มีสปอร์ของแบคทีเรีย P. penetrans อยู่ภายใน แยกไส้เดือนฝอยตัวเต็มวัยเพศเมียออกจากรากมะเขือเทศ นำไปแยกสปอร์ของแบคทีเรียออกจากตัวไส้เดือนฝอย และสกัดดีเอ็นเอ ทำปฏิกิริยา PCR ในส่วน 16S rDNA ด้วยคู่ไพรเมอร์ 27f/440r และ 440f/1492r ได้แถบดีเอ็นขนาด 448 และ 1,063 bp คู่เบส ตามลาดับ รวม 11 ไอโซเลต ผลการวิเคราะห์ maximum likelihood พบว่า P. penetrans ไอโซเลตไทยจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ P. penetrans strain ต่างๆ ที่ได้จากฐานข้อมูลและลำดับนิวคลีโอไทด์ของ P. penetrans ไอโซเลตไทยทั้ง 11 ไอโซเลต ไม่แตกต่างกัน


ไฟล์แนบ
.pdf   115_2561.pdf (ขนาด: 339.26 KB / ดาวน์โหลด: 1,038)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม