การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในชะพลู
#1
การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในชะพลู
ศรุต สุทธิอารมณ์, วนาพร วงษ์นิคง, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, วิภาดา ปลอดครบุรี, บุษบง มนัสมั่นคง และพวงผกา อ่างมณี
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในชะพลู ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 ทำการสำรวจแมลงศัตรูชะพลูในแหล่งปลูกที่สำคัญ เช่น จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี และนครราชสีมา พบ แมลงศัตรูที่สำคัญ 2 ประเภท คือ เพลี้ยแป้ง 3 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยแป้งลาย Ferrisia virgata (Cockerell) เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีเทา Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel and Miller และ เพลี้ยแป้งสับปะรดสีเทา Dysmicoccus neobrevipes Beardsley และแมลงหวี่ขาว 3 ชนิด ได้แก่ แมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemesia tabaci (Gennadius) แมลงหวี่ขาวเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell) และแมลงหวี่ขาวส้ม Aleurocanthus woglumi Ashby ส่วนการศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูชะพลูได้ดำเนินการทดสอบไปบางส่วน เนื่องจากการระบาดอยู่ในปริมาณต่ำและไม่สม่ำเสมอ ได้ทำการระบาดเทียมโดยใช้แมลงศัตรูชะพลูทั้งแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยแป้งแล้ว


ไฟล์แนบ
.pdf   2447_2555.pdf (ขนาด: 203.01 KB / ดาวน์โหลด: 916)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม