ชนิดของมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus
#1
ชนิดของมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus
ชมัยพร บัวมาศ, ชลิดา อุณหวุฒิ และลักขณา บำรุงศรี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

การศึกษาชนิดของมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เพื่อทราบชนิด เขตการแพร่กระจาย ของของมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ที่มีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งได้เก็บรวบรวมตัวอย่างจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ในเขตภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำตัวอย่างมดที่รวบรวมได้มาจัดรูปร่าง และตัวอย่างเพลี้ยแป้งมาทำสไลด์ถาวร ตรวจจำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จากการตรวจจำแนกชนิด พบมด จำนวน 4 ชนิด คือ มดคันไฟ; Fire ant: Solenopsis geminata Fabricius มดโล่บ้าน; Meranoplus bicolor Guérin-Méneville, มดน้ำผึ้ง; Anoplolepis gracilipes Fr.Smith, มดเหม็น; Tapinoma melanocephalum Fabricius และพบเพลี้ยแป้ง จำนวน 2 ชนิด คือ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีเขียว; Madeira mealybug: Phenacoccus madeirensis Green, เพลี้ยแป้ง; Solenopsis mealybug: P. solenopsis Tinsley การศึกษานี้ยังไม่สิ้นสุดจะต้องดำเนินการต่อไปในปี 2555
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม